دیجی وب

بروز ترین سایت دانلود و اخبار

تبلیغات

ads soon ...

  • تاکنون 100 تن گلرنگ از کشاورزان زنجانی خریداری شده است
  • مدیر فنی و سرپرست کمیته خرید گندم شرکت غله و خدمات بازرگانی گفت: تا کنون 100تن گلرنگ از کشاورزان زنجانی خریداری شده است.