دیجی وب

بروز ترین سایت دانلود و اخبار

تبلیغات

ads soon ...

  • بعد از 21 سال پله بارندگی موثر امسال به وقوع می پیوندد
  • رییس اداره هواشناسی روانسر گفت: اولین بارش موثر در اصلاح عامیانه پله نام دارد تعریف پله از نظر عامه مردم با دیدگاه هواشناسی تفاوت اساسی دارد.